ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້
Job ID : 16.0011180

ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້

1.  ພາບໂດຍລວມ

  Lao ASEAN Leasing Co.,LtdLALCOເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.

  ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.

2.  ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຂອງການສະໝັກ

1

ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ

(ການຕະຫຼາດແລະທວງໜີ້)

ເນື້ອໃນຂອງວຽກບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມບໍລິການການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກແຕ່ເດືອນ5ປີ2015ເປັນຕົ້ນມາ. ຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ທ່ານທີ່ຈົບໄໝ່ແລະທ່ານທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກໃນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ.

ແລະພະນັກງານທວງໜີ້.

ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

   ຫົວໜ້າທີມ: ເງີນເດືອນ 500$ ຂື້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

   ຈົບໄໝ່ເງີນເດືອນ 300$ລວມຄ່າເດີນທາງ

ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເງີນເດືອນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານໃນແຕ່ລະເດືອນ

ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງສິນເຊື່ອລົດຈັກມາກ່ອນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານຕິດຂັດມີີ:

  1. CVພາສາອັງກິດ
  2. ໃບປະກາດ
  3. ໃບຄະແນນ.
  4. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ
  5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  6. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ
  7. ສຳເນົາບັດປະຈໍາຕົວ
  8. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
  9. ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ

ສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455

E-mail: lalco.hrd@gmail.com

ທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

 

Enter your details to apply for this position

Email *
Full name *
Mobile number *
Upload CV *
Only .doc, .docx, and pdf CVs allowed, max 1MB
 
 

089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la