ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
Job ID : 16.0011884

ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ

Lao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ5ເດືອນພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍຈະວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ.

LALCOມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຄົນລາວທີ່ມາກດ້ວຍປະສົບການພ້ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາຖືວ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.

LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັ້ນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວເປັນປະທານບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ.

ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ

#

ປະເພດວຽກ

ລາຍລະອຽດ

1

 

 

 

2

ຜູ້ຈັດການພະແນກລົດ ຈັກ

 

 

 

 

ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ພະແນກ ໃນພະແນກສິນເຊື່ອSME

ແລະ

ພ/ງຮັບຜິດຊອບ

ການຕະຫຼາດSME

ໜ້າວຽກຮັບຜິດຊອບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການທວງໜີ້

ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.

ສຳລັບເງິນເດືອນຜູ້ຈັດການທີ່ມີປະສົບການແມ່ນ 1,500$

ໜ້າວຽກພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍ

ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.

ຄ່າຕອບແທນ

   ຫົວໜ້າພະແນກເງິນເດືອນ1,500$2,000$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ,ອີງຕາມຄວາມສາມາດ

   ຫົວໜ້າຂະແໜງເງິນເດືອນ1050$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

   ຫົວໜ້າທີມໃຫຍ່ເງິນເດືອນ750$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

   ຫົວໜ້າທີມເງິນເດືອນ550$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

   ຮອງຫົວໜ້າທີມເງິນເດືອນ 450$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ.

 

 

 

 

 

ເອກະສານຕິດຂັດມີີ:

  1. CVພາສາອັງກິດ
  2. ໃບປະກາດ
  3. ໃບຄະແນນ.
  4. ຮູ​ບ ​3x4 =  1​ໃບ
  5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  6. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ
  7. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
  8. ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ
  9. ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ ຫຼື ລົດໃຫຍ່

ສອບ​ຖາມ​ໂທ: 020 5541 1455

E-mail: lalco.hrd@gmail.com

ທີ່ຢູ່: ອາຄານ NNN ຊັ້ນ2 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

 

 

Enter your details to apply for this position

Email *
Full name *
Mobile number *
Upload CV *
Only .doc, .docx, and pdf CVs allowed, max 1MB
 
 

089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la