Career Seminar & CV Clinic 27/02/2016

  • Read 1158 times

ງານ Career Seminar & CV Clinic
ງານດີໆຟຣີໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍເປີດທາງການຊອກວຽກ ແລະ ສະໝັກວຽກໃຫ້ກັບທ່ານ ພ້ອມທັງແນະນຳໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຂຽນຊີວີ ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຊອກວຽກຢູ່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຂຽນ ຊີວີ ແບບໃດດີ? ມາເລີຍ ມາຮ່ວມງານນີ້ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ເສີຍໃຈ..
ສາມາດລົງທະບຽນຮ່ວມງານໄດ້ແລ້ວທີ bit.ly/2ndCareerSeminar
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂທ 22217636

ງານດີ ງານຟຣີ ມີທີ108!!!


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la