Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

ລິສັດລາວໂຄຄາ - ໂຄລາບ໊ອຕຕລິງຈໍຳກັດ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານມາ 1 ປີກວ່າ ເແລ້ວ. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກໃນຕະຫຼາດຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ໂຄຄາ-ໂຄຄາ, ແຟນຕ້າ, ສະໄປ໌ທ, ນ້ຳໝາກໄມ້ມິນິດເມດ, ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ. ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປັນທີມງານລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີລາງວັນ, ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານນຳບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໂຮງງານແມ່ນຈະສຳເລັດໃນທ່າຍປີນີ້  ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ມີການຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ, ເຊີ່ງມີຫຼາຍຕໍຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la